Privacyverklaring

Mootiv Media and More is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we daarmee omgaan.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou vertellen, bijvoorbeeld je naam, adres of geboortedatum. Maar je hebt er ook mee te maken als je aan één van onze videoproducties meedoet en herkenbaar in beeld bent.

Mootiv Media and More verwerkt je persoonsgegevens, nadat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende situaties (klik om te openen):

We bewaren je

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • BTW-nummer

Mootiv Media and More verwerkt deze persoonsgegevens om:

 • je te kunnen betalen of jou een factuur te sturen
 • je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • goederen en diensten bij je af te leveren

Vanwege de eisen van de Belastingdienst bewaren we onze klantgegevens minimaal zeven jaar.

We bewaren je

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • handtekening

Mootiv Media and More verwerkt deze persoonsgegevens omdat je door het invullen van een quitclaim toestemming geeft dat je herkenbaar in beeld bent in één van onze videoproducties. Als je minderjarig bent, vragen we een ouder of verzorger om de quitclaim in te vullen en te ondertekenen.

Quitclaims bewaren we minimaal drie jaar. In het vierde jaar na de betreffende productie worden quitclaims verwijderd. Het kan zijn dat het beeldmateriaal nog ergens te zien is. Als je wilt dat we dat ook verwijderen, kun je daarvoor een verzoek sturen naar contact@mootiv.nl.

We bewaren de persoonsgegevens die je in je sollicitatie aan ons hebt verstrekt. Vaak gaat het om

 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • opleiding en werkervaring

Als je sollicitatie niet leidt tot een stageplek bij ons, zullen we je gegevens direct verwijderen. Als je uiteindelijk wel stage bij ons doet, bewaren we je gegevens een jaar na het einde van je stageperiode.

We bewaren je

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres

Je hebt je aangemeld voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de activiteiten van Mootiv Media and More. We bewaren deze gegevens, totdat jij je afmeldt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mootiv Media and More neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mootiv Media and More) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mootiv Media and More verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mootiv Media and More blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Als je op onze website komt, wordt er een cookie achtergelaten. Dat doen wij om te bekijken hoeveel mensen onze website bezoeken. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en worden ook niet met Google gedeeld. Om die reden hoeven wij geen cookiemelding op onze site te plaatsen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Het bezoek van onze website houden wij bij met Google Analytics. Daarvoor hebben we met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. De IP-adressen van de websitebezoekers worden geanonimiseerd. Verder hebben we het delen van gegevens met Google uitgezet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mootiv Media and More neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@mootiv.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mootiv Media and More en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@mootiv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er ook nog op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Nog vragen over privacy?

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact op via contact@mootiv.nl of met Roland de Lange, onze Functionaris Gegevensbescherming: roland@mootiv.nl.